Hem


Fiber Västanberg-Basterud ek. förening

 

Avstämning 25 juni 2021  MM

Vårt bredbandsnät har nu fått en ny ägare som är Skanova, och tillsammans med Zitius ingår båda i Teliakoncernen. Fiberföreningens styrelse har snart slutfört sina uppdrag efter åtta strävsamma år. Det som återstår är årsmöten samt en likvidation av verksamheten senare

i sommar när lugnare tider nalkas. 

Till sist vill vi bibringa lite tips om tekniska funktioner skulle ställa till problem. Felanmälan görs i första hand till den tjänsteleverantör där du har ditt abonnemang. Har du exempelvis

ett avtal via Zmarket kontakta portalen www.zmarket.se och klicka sedan på kundservice. 

Om du ska gräva på tomten är det mycket viktigt att göra utsättning var kablar ligger. 

Kontakta Ledningskollen som gör denna utsättning. 


Reconciliation June 25, 2021 MMMM


Our broadband network has now got a new owner who is Skanova, and together with Zitius are both part of the Telia Group. The Fiber Association's board has soon completed its assignments after eight hard years. What remains are annual meetings and a liquidation of the business later this summer when calmer times approach. 


Finally, we want to provide some tips if technical functions would cause problems. Error reports are made primarily to the service provider where you have your subscription. For example, if you have signed an agreement via Zmarket, contact the portal www.zmarket.se and click on customer service. If you are going to dig on the site, it is very important to lay out where the cables are located. Contact Ledningskollen that makes this release. 

-------veve


SOMMAR OCH ÅSKA  MM


Avstämning 1 maj 2021  MM

Det långa äventyret med bygget av vårt fiberoptiska bredbandsnät sjunger på sista versen.

Vem kunde tro att projektet skulle omfatta rundliga sju år innan punkt kan sättas. Föreningen gjorde de första trevande stegen under år 2014. 

Som ett gummiband har genomförandet avtecknat sig, förhalande faktorer har förskjutit tiden, det har varit externa händelser vi inte rått över. Om det inte varit dröjande tillstånd från myndighet, har upprustning av telestation sinkat arbetet, eller brist på material. En klass för sig står överlåtelseavtalet för nätets försäljning som behandlades i 14 månader. 

Slutredovisning med Länsstyrelsen och slututbetalning från Jordbruksverket godkändes

den 12 april 2021. Föreningen har visat att den genomfört investeringen och följt aktivitets- planen enligt beslutet om bidragsstöd. 

När detta skrivs den 1 maj 2021, är köpeavtalet med Telia/Skanova signerat och köpeskilling ska föreningen erhålla senast 25 maj. Föreningens räkenskaper ska därefter redovisas i ett årsmöte som styrelsen beslutar i vilken form som blir lämpligast. 

-------veve


SOMMAR OCH ÅSKA  MM

Du gör helt rätt att dra ur elen när åskan går. MM

Elektronisk utrustning med strömförsörjning kan komma till skada. MM

En fiberoptisk kabel är i sig helt okänslig för åska, MM

till den kommer det inga överspänningar. MM

När du återansluter till bredbandet sker det inom MM

några få minuter när elkontakten satts i. MM

Skulle anslutningen trots det inte fungera, kontakta din MM

tjänsteleverantör där du har abonnemang. MM


In English  MM


SUMMER AND THUNDER  MM

You are quite right to disconnect the electricity when it is thunder. MM

Electronic equipment with power supply can be damaged. MM

A fiber-optic cable is completely insensitive to thunder, MM

there is no overvoltage to it. MM

When you reconnect to the broadband, it happens within MM

a few minutes when the electrical plug is inserted. MM

Should the connection still not work, contact your service MM

provider where you have a subscription. MM

-------veve

Avstämning 22 juni 2020  MM

Midsommardagarnas strålande sol och värme har främjat vårt sinnelag denna gång. Midsommar kan ju bjuda på vin eller vatten som alla vet. Återhållsamhet styr oss i dessa tider av pandemi, försiktighet och distanshållning kan jämställas med en fångenskap, var och en

på sin plats. Dock står tekniken oss bi, de digitala vägarna hämmar oss inte tack och lov.

Styrelsen knogar med dokumentationen av fibernätet. Ett av dessa är markupplåtelseavtal

som sänts ut men inte returnerats till oss. Vi saknar ett 40-tal avtal. Vi uppmanar därför de medlemmar som inte returnerat avtalen till Ulla-Britts brevlåda i Mossberg. Har ni tappat bort eller förlorat avtalet ring Ulla-Britt 070-669 99 04 eller Per 0563-450 50, så sänder vi ett nytt. 

Vår vädjan om mandat för styrelsen att gå vidare med nätets försäljning har gett resultat. Medlemmarna har med 61 procent gett sitt förtroende, det är en majoritet således som stöder styrelsens arbete framgent. 

Inte förrän nätets dokumentation är komplett och har vidarebefordrats till anbudsgivaren Skanova, kan köparen göra sin bedömning och behandla våra synpunkter. Därför är det viktigt att markupplåtelseavtal kommer in till styrelsen! 

-------veve

Avstämning med Relacom 7 november 2019  MM

OBSERVERA: En omskarvning av stamledning i Romboland innebär att vissa delar av nätet stängs av. Det gäller Romboland, Solberg och Västansjön tisdag 12 november kl.07.00–20.00. 

Endast en anslutning i Mossberg återstår nu att koppla in, huset är under byggnad men opto-ledning finns fram till huset. Mycket av nätets dokumentation är klart, Post- och Telestyrelsen har fått uppgifter om alla kopplade fastigheter. En slutbesiktning av hela fiberbygget planeras ske i december. 

-------veve

Årsmötet den 28 maj 2019   M

Avstämning med Relacom 4 september 2019  MM

En genomgång av oanslutna fastigheter i skåp eller till mediaboxar ska göras. Förvånande luckor i nätet har dröjt sig kvar «men nu ska vi köra det i mål». Bland dem befinnner sig nyss anmälda hushåll. De beräknas vara fixade i september. Zitius har listat portsatta adresser

och samtidigt dokumenteras nätet med uppdaterade kartor. När vi fått slutgiltiga kartor kan

vi se över markupplåtelseavtal att de är kompletta. Vår förhoppning är att kunna göra en slutbesiktning innan vintern kommer. 

-------veve

Årsmötet den 28 maj 2019   MM

samlade ett tjugotal medlemmar. Sedvanliga årsmötesförhandlingar med verksamhets-berättelse och ekonomisk berättelse dryftades. Protokoll finns under fliken Dokument. 

-------veve


Avstämning med Relacom 24 maj 2019  MM

Fiberprojektet går in i sitt slutskede vad gäller det fysiska arbetet ute på fältet. Det som är kvar är 65 husinstallationer. Från 27 maj kommer två–tre tekniker att installera i dessa fastigheter

På Romboland-sträckan har Relacom problem med fem fastigheter eftersom brott på fiber-ledning inte har åtgärdats av den entreprenör som byggde sträckan. Entreprenören hade lovat men klartecken har uteblivit. Schaktning till två tillkommande fastigheter ska göras och

Sören kommer i dagarna runt Pingsten

Dokumentation av nätet pågår och är i stort sett klar för att skickas in för slutdokumentation, och när den returneras kan slutbesiktning genomföras

-------veve

Uppmaning: Svara i telefon  MM

Nu träder ett nytt arbetslag in för husinstallation. De bokar tid med ett sextiotal husägare

som återstår i Solberg, Västansjön och Romboland. Entreprenören vädjar till berörda att svara på okända telefon-nummer för tidsbokning. Installatör har haft besvär med att få kontakt. 

Oscar Björkdahl på mobil-nummer 076-173 20 27 ringer och bokar tider. 

-------veve


Årsmöte tisdag 28 maj kl.19   MM

vi samlas i IOGT-huset i Byn   MM

Välkomna till sedvanliga årsmötesförhandlingar   MM

-------veve

Avstämning med Relacom 9 april 2019  MM

Stopp i kanalisation har skett under vintern och är delvis kända, det rör sig om elva fastigheter. Därutöver saknas kanalisation till tre hushåll. Grävning av dessa kommer att starta veckan efter påsk då tjälen nog gett med sig. 

De sista FOSkåpen i Solberg och Västansjön kommer att vara svetsade i vecka 15 och installa-tion av mediaboxar på vägg påbörjas också i veckan efter påsk. Svetsning av fiber till FOSkåp och till kunder är klara till 80 procent. Parallellt pågår dokumentation av fibernätets koordinatpositioner. 

-------veve

Avstämning med Relacom 7 mars 2019  MM

Fiberblåsning närmar sig sitt slutförande, endast 5–6 hus återstår emedan deras kanaler har stopp. När marken mjuknat i april ska de klaras av. Svetsade fiberledningar till hus är 70 stycken och har anslutning. Svetsning av övriga 70 fiberledningar beräknas vara klara i mars. Vi närmar oss raskt ett läge där samtliga medlemmar har fiberanslutning. Markeringsstång till optoskåp ska kompletteras på de skåp som står på känsliga platser. 

-------veve

Avstämning med Relacom 24 januari 2019  MM

Fiberblåsning och svetsning i skåp är klart på Hamrasträckan med undantag för fyra kunder som har stopp i kanalisation. Felet ska åtgöras i vecka 5. Montering av mediaboxar startar

i vecka 6. Därtill ska stationen i Framnäs tilläggsutrustas så att kunder kan inbokas. 

I Råda, Föskefors, Granbäcken och Åsarna blir fiberblåsning klara i vecka 5 med undantag för två fastigheter på Åsarnasträckan. Svetsning i skåp påbörjas i vecka 5 och installation av mediaboxar i husen sker i andra halvan av februari. 

Romboland, Solberg och Västansjön blir de efterföljande områden som blåses och svetsas under februari/mars. Kompletteringar av några fastigheter efter Bastervägen görs under veckorna 6 och 7. Planen är att återstoden av anslutningar ska vara slutfört sista mars.

-------veve

Byggläget 10 januari 2019 MMM

Ett nytt arbetslag har börjat förbinda fiberledningar och monterar mediaboxar till hus, de arbetar nu från Framnäs söderut mot Odlingen. Den sträckan ska vara klar vid månadsskiftet januari/februari. Råda och Västanberg står i tur för samma åtgärd. Vi har ett avstämningsmöte med Relacom den 24 januari där den exakta turordningen klargörs. 

-------veve

Avstämning med Relacom 29 november 2018  MM

All nedläggning av kanalisation är slutfört i hela vårt område. Tryckningar under väg är

nu genomförda med undantag av en passage längst upp i Solberg. Blåsning och svetsning av optokabel startar vecka 49 med Hamrasträckan och görs av firman Fiberentreprenad.

Det arbetet kommer att pågå fram till jul. I turordning följer komplettering av anslutningar efter Bastervägen och en i Mossberg.

Området runt Grängen får fiberblåsning efter storhelgen och vi håller tummarna att vintern inte blir alltför sträng. Kyla under –15° gör optokabeln skör och spricker lätt som omöjliggör fiberblåsning. Även kompletteringar i västra Våle och Romboland ska utföras där anslutningar fram till vägg saknas. Installation av mediabox görs direkt efter blåsning och svetsning.

Ungefär hälften av medlemmarna har anslutning och är driftsatta.

-------veve

Byggläget 23 november MM

Äntligen tycks pusslet falla på plats med tillstånd, tryck under väg, inplanering av speciella arbetslag och leverans av optofiber. Brist på fiberledning i landet har orsakat förseningar.

Tryck under väg är nu avklarat förutom en i Solberg som ska göras i vecka 48. Därmed är kanalisation efter Hamrasträckan sammankopplad. En ‘nystart’ sker således med blåsning och svetsning från Framnäs till Odlingen vecka 48. Det beräknas ta 14 dagar.

-------vvee

Avstämning med Relacom 15 oktober 2018 MM

Vecka 42 startar tryck under väg. Först på tur blir den långa Hamrasträckan från Framnäs ner till Odlingen. Därpå följer Åsarnasträckan upp till Solberg. Totalt är det 19 vägtryckningar

som beräknas ta 14 dagar att genomföra. Därmed kan efterhand kanalisation kopplas samman som gör det möjligt att fiberblåsa och svetsa fiberledningar. Rombolandsträckan har delvis kanalisation och fiber fram till hus, detsamma gäller Råda.

Installation av mediaboxar har gjorts utefter Bastervägen och i Mossberg samt Våle, monte-ringarna är inte komplett men till största del klara.

Styrelsen har månatliga möten med Relacom för att stämma av tidplaner, men det planerade mötet 4 oktober blev resultatlöst emedan Relacom av reminiscenta skäl uteblev. Vi är alla otåliga över det utdragna fiberbygget och det är befogat med en återblick av händelserna.   

––

Förseningen grundar sig på två besvärande orsaker.

• Den första är upprustningen av telestationen i Edebäck som matar en del av vårt nät. Stationen är i Skanovas ägo där varken Relacom, fiberföreningen eller kommunen haft något inflytande över. Där ligger månader av fördröjning.

• Den andra är Trafikverket där tillstånd för tryck under väg dröjt i sju månader. När kanalisa-tion inte är sammankopplat görs inte fiberblåsning. Områden som ‘somnade’ blev Åsarna, Solberg, Västansjön, Granbäcken och Hamrasträckan.

• En tredje orsak, men en positiv, är nätets expansion. Från 230 anslutningar till nuvarande 346, en femtioprocentig ökning! Den tillväxten betyder större arbetsinsats och tidsåtgång.

Det är allmänt känt att fibermarknaden är het i bemärkelsen att tillgängliga professioner är hårt upptecknade. Detta gör tidplanering svårbemästrad.

-------vveeM

Post scriptum 7 sep 2018 till avstämningsmötet MM

En gudagiven försändelse från Trafikverket ankom dagen efter vårt avstämningsmöte som meddelade att tillstånd för tryck under väg har beviljats. Nu kan slang kopplas samman och fiberblåsning starta i vecka 38 i resterande hälften av vårt område. 

-------vvee

Avstämningsmöte med Relacom 6 september 2018 MM

Svetsning av fiberkabel startar i vecka 37 från Framnäs via Mossberg och Våle fram till Stugbyn nära Höökborgen. Samma vecka genomförs den länge vilande uppsamlingsomgången från Rotviken utefter Bastervägen upp till Mossberg där nio fastigheter ska införlivas. 

Ytterligare tio fastigheter i spridda områden ingår i uppsamlingen. Sammantaget ska arbetet klaras av under september.   

Problemet med Trafikverkets tillstånd är en svävande hämsko över projektet. När den proppen frigörs kan aktiviteter släppas loss.

-------vvee

Kort om det uttöjda fiberarbetet 29 augusti 2018 MM

En del kan säkert känna av stiltjen, att ingenting händer med fiberbygget. Ett avseende får vi inte glömma, det att fiberområdet befinner sig i olika arbetsfaser. Några delar har fått mediaboxar installerade och kunnat teckna abonnemang. De är så här långt mycket nöjda. Andra delar har inte ens fått nedgrävda slangar och inte heller fått fiber blåsta i dem. En del har fått fiber blåsta men inte svetsade. Och de mest ogynnade har inte slang till husvägg. 

Det finns olika orsaker till situationen. Den största syndaren befinns vara Trafikverket som dröjt med tillstånd för tryck under väg. Ansökan om tillstånd till vissa vägar har dröjt i 7 (sju) månader. Att flytta maskiner till olika platser på grund av hinder som tillstånd är ineffektivt. För blåsning av fiber bör slangar vara sammankopplade för ökad effektivitet. 

En positiv påverkan måste nämnas, och det är nätets expansion. Från 230 anslutningar till nuvarande 345. Den tillväxten betyder större arbetsinsats och tidsåtgång.

Ett mindre handikapp har kabelutsättning varit som sinkat och orsakat problem. 

––

Den 6 september har styrelsen ett nytt avstämningsmöte med Relacom.

-------vveeM

Avstämning med Relacom den 26 juli 2018 MM

Schaktning fram till Odlingen är klar, dock har Trafikverket inte lämnat besked om tillstånd för tryck under väg på distansen till Framnäs. Det innebär att sträckan inte har inblåst fiber. 

Svetsning av fiber startar i vecka 33 i Hjältin–Mossberg–Stugbyn–Våle.   

I vecka 31 kontaktar ett arbetslag husägare i Buda och Baster för att montera boxar till hus.

Sex–åtta fastigheter per dag klaras av. Nonchalera inte mobilnr 070-680 73 50 i tron att

det är oönskade försäljare. 

I vecka 31 tar grävaren sig an en uppsamlingsomgång med justeringar och kompletteringar från Rotviken och norrut mot Mossberg. 

––

Schaktning i Solberg utefter Torsbyvägen ända upp till Hult återstår att göra. Även vid Åsarna kvarstår viss schaktning som försenats på grund av tillstånd från Trafikverket.

-------vvee

Avstämning av läget med Sten-Åke Berg på Relacom den 24 maj 2018 MM

Under fjolåret schaktades/plöjdes cirka 5,5 mil, exklusive sträckan från Norra Skoga till Basterud som Relacom också utförde, samt sträckan i Romboland som Hermanssons Gräv utförde. Alla ingår i fiberföreningens täckningsområde.

Schakt pågår nu från Framnäs och söderut mot Brånarna och kommer att bli färdigställt under juni när tillstånd för tryckning under väg inkommer från Trafikverket. 

Vi har blåst i fiber från Edebäck upp till Våle i norr och till stugbyn i öst. Svetsning av fiber pågår från Edebäck till Basterudsnäs i dagsläget och vi räknar med att de första kunderna blir inkopplade i början av juni på den sträckan och blir färdigställda innan slutet av juni.

Övriga fastigheter kommer att bli inkopplade från augusti och framåt. Till skillnad från den södra delen av nätet (Basterud) kommer den stora delen att matas från Framnäs telestation.

-------vvee

Protokoll från årsmötet MM

Årsmötesförhandlingarna finns på sidan Dokument. Efter mötet presenterade Thomas Lessmyr vad Edgrens-Euronics kan stå till tjänst med. I bilagan till protokollet finns lite tips om anslutning med mera. Till mediaboxen medföljer en broschyr med anvisningar. 

-------vvee

Årsmöte den 29 maj 2018 MM

Årsmötet blir som förra året i Ordenshuset i Byn, klockan 19. MM

Sedvanliga årsmötesförhandlingar inleder. Därefter informerar Sten-Åke Berg från Relacom om läget i byggprocessen. Efter årsmötet presenterar Thomas Lessmyhr från Euronics-Edgrens vilka tjänster de kan erbjuda.

Alla medlemmar är välkomna. Och har ni grannar som inte har tillgång till internet så meddela dem gärna om årsmötet.

-------vvee

Styrelsemöte med avstämning av läget den 19 april 2018 MM

Det fysiska arbetet är igång efter den ihärdiga vintern. Fiberblåsning har gjorts i de norra delarna, från östra Våle, stugbyn vid Hökborgen och hela Mossberg ner mot Baster.

Grävarna Sören och Patricia kör igång i Valborg vecka 18. Ett uppsamlingsheat genomförs

i Buda och Baster där överhoppade fastigheter fångas in och vinterdefekter rättas till. Beträffande den trassliga situationen med Edebäckstationens teknikbrist, meddelas nu att

i maj ska den nya tekniken vara på plats. Som en följd kan svetsning och sammanbindning av nätets södra del kort därpå färdigställas. 

Ett trettiotal tryck under väg återstår och Trafikverket har anställt fler handläggare för att lösa proppbildningar. Tillstånd för tryck under Torsbyvägen väntas för läggning av rör upp i Solbergsbacken. Står på tur gör läggning av den långa sträckan mellan Framnäs till Odlingen.   

Relacom håller fast vid att hela nätet ska vara tänt och funktionsdugligt i augusti.

-------vvee

Styrelsemöte med avstämning av läget den 8 mars 2018MM

Planerad svetsning och montering av mediabox till hus har inte kunnat genomföras på grund av problem med stationen i Edebäck. Leverans av utrustning till stationen har dröjt.

Telia är ägare av telenod i Edebäck och invändig teknik. Kedjan av fiberlänkningar måste göras i ordningsföljd eftersom signaltest går mot stationen. Därför kan inte svetsning och mätning av fiberledning komma igång.

Vi har talat med och tryckt på Zitius som är kommunikationsoperatör. Skanova som ska svara för installationen i Edebäck har dröjt med svar när tekniken kan vara på plats. Den uppkomna situationen gör att fiberarbetet försenas.

Det är kommunen som äger stamkablar från Edebäck till Basterud samt från Framnäs–Romboland till Torsby-vägen. Båda sträckorna är ERUF-projekt med bidrag från Tillväxt-verket. Övriga stamkablar och förgreningar från skåp till alla slutanvändare är Föreningens.

Området Rotviken–Buda–Basterud har fiber fram till husväggar, men enstaka fastigheter har stopp i kanaler som ska åtgöras till våren.

Blåsning av fiber startar vecka 12 från Mossberg och söderut mot Hjältin. Sedan följer områdena Våle, Romboland, Stakberg, Västanberg, Råda, Solberg, Västansjön, Granbäcken under veckorna 12–17, dvs. till slutet av april. Blåsning görs först från stamledning till alla skåp för att sedan gå tillbaka och blåsa fiber till varje fastighet.

Tjälen är inte djup på ängs- och åkermark vilket gör att snösmältning tar med sig tjälen. Plöjning/schaktning från Framnäs mot Odlingen är förhoppningsvis möjligt i slutet av april och början av maj. 7–8 tryckningar under väg har alla tillstånd och kan göras även med liten tjäle. I augusti beräknas hela nätet vara upplyst.

-------vvee

Styrelsemöte med avstämning av läget den 23 november 2017 MM

Relacom demonstrerade två kopplingsdosor som är avsedda att monteras på var sida av yttre och inre vägg. Fiberledning går från yttre box i baksidan in till fiberjack i stället för att gå ut på undersidan av utvändig box in till fiberjack. Mötet ansåg att den lösningen var enklare vilket därmed bestämdes.

Plöjning/schaktning har avstannat på grund av tjälen. Hitills har 49000 m plöjning och 615 m skopgrävning avverkats och Relacom bedömer att 5750 m återstår fram till Odlingen. Denna sträcka och övriga kompletteringar av sentillkomna hushåll samt andra korrektioner fångas in i ett uppsamlingsheat. Ett tillstånd för tryckning under Torsbyvägen vid Råda väntas från Trafikverket. Som en följd sinkas tidplanen. Blåsning av fiber från Edebäck till Basterud görs under december, men svetsning och tändning av nätet sker i början av 2018.

-------MM

Styrelsemöte med avstämning av läget den 19 oktober 2017 MM

Relacom redogjorde att 50 km kanalrör hitills lagts ner och nu återstår 10 km för att kanal-dragningen ska bli komplett. Stationen i Edebäck är förberedd och blåsning av fiber kan starta första veckan i november fram till T-korset Pardisvägen/Bastervägen. Ännu saknas tillstånd från Vägverket för tryckning under vägen. 

Sex fastigheter har tillkommit som ska ansluta på sträckan mellan Rotviken upp till Mossberg. Enligt planen kan Edebäck–Baster vara tänt och klart vid årsskiftet. Kommunens stamkabel

i Romboland har redan fiberledning men förgreningar till husen ska fiberblåsas. Våle, Råda, Solberg, Västansjön har kanaliserats, dock inte Granbäcken och två nya vid Västansjön som tillkommit. Ytterliggare en grävare har tillfälligt satts in för att kapa förseningar. 

En grovplanerad utstakning från Framnäs mot Hole är gjord så att Ulla-Britt kan följa upp med markupplåtelseavtal. Den på papperet utskrivna tidplanen med olika delmoment omfattar oktober fram till tredje veckan i juni 2018 då fibernätet ska vara klart. Planen ser övertygande ut och vi får hoppas att dröjande tillstånd inte sätter krokben för det hela.

-------vvee

Styrelsemöte med avstämning av läget den 14 september 2017 MM

Nedläggningen av kanaler har gått långsammare än planerat och vid avstämning med Relacom framkom att ytterligare resurser nu sätts in för att klara slutdatum.

Sista veckan i september ska en tillkommande grävare engageras för Råda, Föskefors, Hälle och Hamra. Och ytterligare en grävare tar vid i Hole för sträckan fram till Odlingen.

Ordinarie grävare är i Solberg och fortsätter söderut till Granbäcken. All nedläggning ska vara avklarat i november. En ny avstämning kommer att ske den 19 oktober.

Kommunens stamkabel från Edebäck via Skoga till Basterud kommer att vara fibersatt i år.

I april 2018 ska hela nätet var idriftsatt.

Markupplåtelseavtal med fastigheter som inte ska ansluta pågår efterhand som den lämplig-aste sträckningen i terrängen bedöms. Andra tillstånd har problematiserat arbetet på grund av överbelastning hos institutioner.

-------vvee

Protokoll från årsmötet den 13 juni 2017 finns här : Protokoll.pdf        

 

-------vvee

Lägesrapport 1 februari 2017MM

Ett skrivet avtal med entreprenörerna Relacom och Zitius upprättades den 26 november 2016 och de initierar nu tillstånd och samråd som krävs för läggning av kabel i marken. Organ som berörs är Trafikverket, Ledningskollen och Länsstyrelsen. Även markupplåtelseavtal mellan alla berörda fastighetsägare och fiberföreningen ska undertecknas. Samråd med Länsstyrelsen gäller miljöbalken och kulturmiljölagen vilka berör fornlämningar och känsliga naturområden samt vattendrag. Om inte alla tillstånd finns på plats betalas inte bidragsstöd ut.

Styrelsen vill ha hjälp av medlemmar ute i områdena när det gäller rekognoscering i terrängen var ledning är lämpligast att läggas. Det innebär sällskap med Sten-Åke Berg från Relacom som projekterar nätet, och det görs huvudsakligen från hans bil. Det går smidigare att ha en medlem med kännedom om var människor bor i trakten ifråga. Meddela gärna Ulla-Britt Johansson eller Per Werme om ni kan ställa upp för föreningen. Telefon-nr och epostadress finns på hemsidan.

Parallellt behöver vi assistans med markupplåtelseavtal som berör de fastigheter där fiber-ledning kommer att läggas. Även detta genomförande lämpar sig väl för medlemmar på olika platser i området. På avtalet behövs en underskrift att markägaren godkänner en ledning

på sin tomt, alternativt att en ledning passerar en fastighet som inte ansluts. När det gäller kommunens stamkabel kommer ersättning att utgå till markägare.

Schaktning och läggning av kanalisation planeras starta i maj när tjälen med bestämdhet gått hädan. Startpunkt blir vid T-korset Pardisvägen–Basterudsvägen där en stamkabel mot

Norra Skoga redan ligger. Vi har rekognoscerat kabelsträckningen från Rotviken norrut till Mossberg och den är mer eller mindre befäst på kartan. Vilken sträckning som därefter tar vid är i detta skede inte avgjort. En färdig kanalisation beräknas ta fyra månader i anspråk, varefter fiberblåsning i rören kan starta i september. Svetsning av fiber tar fem till sex veckor. Och det färdiga driftsatta nätet ska vara klart i mars–april 2018.

-------vvee

Vid styrelsens möte den 20 oktober gjordes en utvärdering och viktning av de inlämnade anbuden för byggandet av ett fibernät och driftsättning. Bäst poäng fick Relacom och blir den entreprenör tillsammans med kommunikations-operatören Zitius som får uppdraget att bygga vårt fibernät. När kontrakt har slutits kan en detaljplanering göras med tidplan för bygget.

Kommunen ansvarar för en stamkabel mellan Norra Skoga och Basterud och var tänkt att grävas ned på den här sidan av året. Dröjsmål med tillstånd förskjuter detta till våren.

Karta över vårt geografiska område har ersatt den tidigare nätkartan på sajten. Den blå gränsdragningen visar utvidgningen av området som vi gjorde i augusti.

-------vvee

Medlemsmöte i IOGT-huset i Byn den 30 augusti 2016.MM

Samlingslokalen var fylld och runt 160 personer deltog i föreningens träff för att besluta om start för byggande av ett fibernätverk.

 

Ur mötesprotokollet följer här dagordningens punkter:

(4) Intresset för fiberanslutning. Per Werme beskrev hur intresset ökat markant den senaste månaden för att dessförinnan ha gått lite trögt. Med hjälp av grupper i olika delar av vårt område har muntlig information till hushåll samt fruktbara telefonkontakter av

Ulla-Britt, resulterat i en fylligare intresselista. Vi tror oss kunna uppfylla det villkorade antalet av 250 fastboende för att tillgodogöra oss bredbandsstödet på 50 procent. Skulle alla 320 intressenter vilja gå med kommer anslutningsavgiften att sänkas. När avtalen inkommit till styrelsen under septemberr kommer styrelsen att välja entreprenör för projektet. Ulla-Britt nämnde att Länsstyrelsen beviljat en förskottsutbetalning till oss på 1'000'000 kr som kan begäras vid behov.

(5) Anslutningsavtal. Avgift och inbetalning. Avtal om anslutning har alla deltagare fått vid ingång till möteslokalen. Anslutningsavgiften är 13'000 kr och betalning delas upp i tre steg: 5'000 kr, 4'000 kr och 4'000 kr. Beroende på antalet avtal som inlämnas och eventuella justeringar i ÄTA (ändringar och tilläggsarbeten) kommer anslutninsavgiften att justeras när anläggningen är komplett och driftsatt.

(6) Röstning för byggstart. Byggstart blir till våren 2017 och kommer att var färdigt vid årets slut. Dock kommer kommunens stamkabel mellan Norra Skoga och Basterud att starta nu i höst. Anders frågade stämman om de vill att bygget ska komma till start, vilket besvarades med ett rungande JA! En befriande lättnad för styrelsen.

(7) Markupplåtelseavtal. Markupplåtelseavtal ska också tecknas där vi förutsätter

att alla fiberintressenter signerar, någon ersättning utgår inte. Avtalet kommer att distribueras vid ett senare tillfälle. Hur fiberledning ska ligga på varje tomt får fastighetsägaren själv avgöra. En fråga uppkom om hur djupt ledningar läggs, varvid nämndes att det blir mellan 60–75 cm för att förhindra brott vid plöjning. Fastighetsägaren är ansvarig för ledningar på sin tomt. Markering för elkabel och telefonledning ska sättas ut innan grävning för fiber görs.

(8) Övriga frågor. En fråga ställdes om avgift på nätet kan komma att höjas av de nya nätägarna. Någon sådan avgift för oss kunder finns inte, en erlagd anslutningsavgift är allt som krävs. Det blir tjänsteoperatörerna som betalar en avgift till Zitius (kommunikations-operatör) för att finnas där. Den som äger nätet får en näthyra av Zitius. Abonnemang på olika tjänster väljer kund via Zitius’ tjänsteportal Qmarket.

En annan fråga löd: Vad händer om medlemmar hoppar av och vi blir färre? Når vi inte upp till 250 fastboende som vi angett i vår bidragsansökan minskas bidraget procentuellt, vilket innebär att anslutningsavgiften blir högre. [Per blev svaret skyldig av tillfällig minnesglugg, men den är så central att den noteras i protokollet.]

 

Bilaga till medlemsmöte 30 augusti 2016

Föreningen hade inbjudit Anders Johansson som inledningstalare och mötesordförande. Han är ordförande i Fiber Sunnemo som i december 2015 invigde sitt fibernätverk. Han presen-terade gången för bygget och en hel del annat kring fiber med visade bilder på en stor skärm.

De startade sitt byggande innan beslut om Jordbruksverkets bredbandsstöd och de hamnade

i en skarv där regler ändrades. Sunnemos tätbebyggda del var inte kvalificerat för glesbygds-programmet, men ytterområdena är glesbygd. Som entreprenör anlitades Relacom som de var mycket nöjda med. De skötte allt under byggandet som ändade med ett slutmöte. Det färdiga nätet såldes till Skanova. Kommunikationsoperatören Zitius byggde all aktiv utrustning i nätet. Via deras Qmarket kan alla tjänster beställas såsom bredband, telefoni, teve etc. De har avtal med i stort sett alla tjänsteleverantörer, Telia, Tele2, Viasat med flera. Föreningen stred med Zitius angående en strömbackup i stationen som klarar fyra timmars strömavbrott med en UPS (uninterruptible power supply).

De flesta tjänsteleverantörer kräver bredbandsabonnemang för att kunna använda ip-telefoni. Han nämnde AllTele som hans mor använder sig av, så hon ringer för 75 kr i månaden vilket räcker för hennes behov. Alla abonnemangsformer syns inte på Qmarket, men direktkontakt med leverantör upplyser om alla alternativ. Så sök information själv uppmanade han.

En attitydförändring hos husköpare har skett, det första en köpare frågar efter är om fiber finns. Mäklare är positiva till fiber, i Sunnemo blir det avdrag på priset om inte fiber finns.

Kort fakta om fiber finns på Bredbandsforum.

«Fibern funkar inte!». Problem kan handla om utrustning och kapacitet hos router.

Blir tevebilden pixlig genom trådlös överföring är det bättre att ansluta med kabel. Ring inte styrelsen och klaga, kontakta abonnemangens tjänsteoperatör och om inte det hjälper Zitius. Webbadress till Fiber Sunnemo: www.sunnemo.lokalfiber.se.

Anförandet var mycket intressant och uppskattades av församlingen.

 

-------vvee

 

 

ENGLISH. This optical fiber association project is aimed to connect all houses within the area around the lakes Grängen, Svinsjön, Hamratjärn, Mossbergsjön and Busjön.

The more households that apply, the lower the connection fee. When we reach the number

of 250 permanent living households, we get a government and EU grant of 50 percent.

The connection fee is set to 13'000 SEK. Houses that apply after October 31st 2016, will have

a higher connection fee. To apply for membership in this fiber association project please see Document page or contact us.

 

FIBER VÄSTANBERG-BASTERUD EKONOMISK FÖRENING

Contact, Ulla-Britt Johansson

Phone, 0563 30196

E-mail, loyd.johansson@mail.com