Hem

Västanberg-Basterud Fiberförening

Fiber Västanberg-Basterud ek. förening

 

Styrelsemöte med avstämning av läget den 25 januari 2018

Blåsning av fiber är igångsatt och större delen av fastigheterna i Rotviken, Buda och Basterud har fibertråd fram till vägg. I området ifråga kvarstår dock ett antal av väderskäl, men svets-ning av fiberkablar beräknas bli klart inom en månad. Relacom har stakat ut den kvarvarande sträckningen mellan Hole till Odlingen, vars schaktning startar till våren. Trafikverket har nu godkänt Relacoms föreslagna tryckningar under väg på sju platser.

Vårt kompletta nät kommer att bli matade från två håll, ett från Edebäcks telestation som förser området från Rotviken till och med Basterud. Det andra utgår från Framnäs station och levererar till den andra och större delen. Basterud blir det område som först blir klart. Tidplanen säger att det blir tänt i mars.

Postscriptum. Om vi blickar framåt så uppstår säkert frågan om abonnemang hos tjänste-operatörerna, när det är läge att säga upp gamla och teckna nya. Sondera gärna vilka tjänster du vill ha. På Zitius’ hemsida www.zmarket.se finns ett stort utbud att bekanta sig med.

-------

Styrelsemöte med avstämning av läget den 23 november 2017

Relacom demonstrerade två kopplingsdosor som är avsedda att monteras på var sida av yttre och inre vägg. Fiberledning går från yttre box i baksidan in till fiberjack i stället för att gå ut på undersidan av utvändig box in till fiberjack. Mötet ansåg att den lösningen var enklare vilket därmed bestämdes.

Plöjning/schaktning har avstannat på grund av tjälen. Hitills har 49000 m plöjning och 615 m skopgrävning avverkats och Relacom bedömer att 5750 m återstår fram till Odlingen. Denna sträcka och övriga kompletteringar av sentillkomna hushåll samt andra korrektioner fångas in i ett uppsamlingsheat. Ett tillstånd för tryckning under Torsbyvägen vid Råda väntas från Trafikverket. Som en följd sinkas tidplanen. Blåsning av fiber från Edebäck till Basterud görs under december, men svetsning och tändning av nätet sker i början av 2018.

-------

Styrelsemöte med avstämning av läget den 19 oktober 2017

Relacom redogjorde att 50 km kanalrör hitills lagts ner och nu återstår 10 km för att kanal-dragningen ska bli komplett. Stationen i Edebäck är förberedd och blåsning av fiber kan starta första veckan i november fram till T-korset Pardisvägen/Bastervägen. Ännu saknas tillstånd från Vägverket för tryckning under vägen.

Sex fastigheter har tillkommit som ska ansluta på sträckan mellan Rotviken upp till Mossberg. Enligt planen kan Edebäck–Baster vara tänt och klart vid årsskiftet. Kommunens stamkabel

i Romboland har redan fiberledning men förgreningar till husen ska fiberblåsas. Våle, Råda, Solberg, Västansjön har kanaliserats, dock inte Granbäcken och två nya vid Västansjön som tillkommit. Ytterliggare en grävare har tillfälligt satts in för att kapa förseningar.

En grovplanerad utstakning från Framnäs mot Hole är gjord så att Ulla-Britt kan följa upp med markupplåtelseavtal. Den på papperet utskrivna tidplanen med olika delmoment omfattar oktober fram till tredje veckan i juni 2018 då fibernätet ska vara klart. Planen ser övertygande ut och vi får hoppas att dröjande tillstånd inte sätter krokben för det hela.

-------

Styrelsemöte med avstämning av läget den 14 september 2017

Nedläggningen av kanaler har gått långsammare än planerat och vid avstämning med Relacom framkom att ytterligare resurser nu sätts in för att klara slutdatum.

Sista veckan i september ska en tillkommande grävare engageras för Råda, Föskefors, Hälle och Hamra. Och ytterligare en grävare tar vid i Hole för sträckan fram till Odlingen.

Ordinarie grävare är i Solberg och fortsätter söderut till Granbäcken. All nedläggning ska vara avklarat i november. En ny avstämning kommer att ske den 19 oktober.

Kommunens stamkabel från Edebäck via Skoga till Basterud kommer att vara fibersatt i år.

I april 2018 ska hela nätet var idriftsatt.

Markupplåtelseavtal med fastigheter som inte ska ansluta pågår efterhand som den lämplig-aste sträckningen i terrängen bedöms. Andra tillstånd har problematiserat arbetet på grund av överbelastning hos institutioner.

-------

 

Protokoll från årsmötet den 13 juni 2017 finns här : Protokoll.pdf

 

-------

 

Lägesrapport 1 februari 2017

Ett skrivet avtal med entreprenörerna Relacom och Zitius upprättades den 26 november 2016 och de initierar nu tillstånd och samråd som krävs för läggning av kabel i marken. Organ som berörs är Trafikverket, Ledningskollen och Länsstyrelsen. Även markupplåtelseavtal mellan alla berörda fastighetsägare och fiberföreningen ska undertecknas. Samråd med Länsstyrelsen gäller miljöbalken och kulturmiljölagen vilka berör fornlämningar och känsliga naturområden samt vattendrag. Om inte alla tillstånd finns på plats betalas inte bidragsstöd ut.

Styrelsen vill ha hjälp av medlemmar ute i områdena när det gäller rekognoscering i terrängen var ledning är lämpligast att läggas. Det innebär sällskap med Sten-Åke Berg från Relacom som projekterar nätet, och det görs huvudsakligen från hans bil. Det går smidigare att ha en medlem med kännedom om var människor bor i trakten ifråga. Meddela gärna Ulla-Britt Johansson eller Per Werme om ni kan ställa upp för föreningen. Telefon-nr och epostadress finns på hemsidan.

Parallellt behöver vi assistans med markupplåtelseavtal som berör de fastigheter där fiber-ledning kommer att läggas. Även detta genomförande lämpar sig väl för medlemmar på olika platser i området. På avtalet behövs en underskrift att markägaren godkänner en ledning

på sin tomt, alternativt att en ledning passerar en fastighet som inte ansluts. När det gäller kommunens stamkabel kommer ersättning att utgå till markägare.

Schaktning och läggning av kanalisation planeras starta i maj när tjälen med bestämdhet gått hädan. Startpunkt blir vid T-korset Pardisvägen–Basterudsvägen där en stamkabel mot

Norra Skoga redan ligger. Vi har rekognoscerat kabelsträckningen från Rotviken norrut till Mossberg och den är mer eller mindre befäst på kartan. Vilken sträckning som därefter tar vid är i detta skede inte avgjort. En färdig kanalisation beräknas ta fyra månader i anspråk, varefter fiberblåsning i rören kan starta i september. Svetsning av fiber tar fem till sex veckor. Och det färdiga driftsatta nätet ska vara klart i mars–april 2018.

 

-------

 

Vid styrelsens möte den 20 oktober gjordes en utvärdering och viktning av de inlämnade anbuden för byggandet av ett fibernät och driftsättning. Bäst poäng fick Relacom och blir den entreprenör tillsammans med kommunikations-operatören Zitius som får uppdraget att bygga vårt fibernät. När kontrakt har slutits kan en detaljplanering göras med tidplan för bygget.

Kommunen ansvarar för en stamkabel mellan Norra Skoga och Basterud och var tänkt att grävas ned på den här sidan av året. Dröjsmål med tillstånd förskjuter detta till våren.

Karta över vårt geografiska område har ersatt den tidigare nätkartan på sajten. Den blå gränsdragningen visar utvidgningen av området som vi gjorde i augusti.

 

-------

 

Medlemsmöte i IOGT-huset i Byn den 30 augusti 2016.

Samlingslokalen var fylld och runt 160 personer deltog i föreningens träff för att besluta om start för byggande av ett fibernätverk.

 

Ur mötesprotokollet följer här dagordningens punkter:

(4) Intresset för fiberanslutning. Per Werme beskrev hur intresset ökat markant den senaste månaden för att dessförinnan ha gått lite trögt. Med hjälp av grupper i olika delar av vårt område har muntlig information till hushåll samt fruktbara telefonkontakter av

Ulla-Britt, resulterat i en fylligare intresselista. Vi tror oss kunna uppfylla det villkorade antalet av 250 fastboende för att tillgodogöra oss bredbandsstödet på 50 procent. Skulle alla 320 intressenter vilja gå med kommer anslutningsavgiften att sänkas. När avtalen inkommit till styrelsen under septemberr kommer styrelsen att välja entreprenör för projektet. Ulla-Britt nämnde att Länsstyrelsen beviljat en förskottsutbetalning till oss på 1'000'000 kr som kan begäras vid behov.

(5) Anslutningsavtal. Avgift och inbetalning. Avtal om anslutning har alla deltagare fått vid ingång till möteslokalen. Anslutningsavgiften är 13'000 kr och betalning delas upp i tre steg: 5'000 kr, 4'000 kr och 4'000 kr. Beroende på antalet avtal som inlämnas och eventuella justeringar i ÄTA (ändringar och tilläggsarbeten) kommer anslutninsavgiften att justeras när anläggningen är komplett och driftsatt.

(6) Röstning för byggstart. Byggstart blir till våren 2017 och kommer att var färdigt vid årets slut. Dock kommer kommunens stamkabel mellan Norra Skoga och Basterud att starta nu i höst. Anders frågade stämman om de vill att bygget ska komma till start, vilket besvarades med ett rungande JA! En befriande lättnad för styrelsen.

(7) Markupplåtelseavtal. Markupplåtelseavtal ska också tecknas där vi förutsätter

att alla fiberintressenter signerar, någon ersättning utgår inte. Avtalet kommer att distribueras vid ett senare tillfälle. Hur fiberledning ska ligga på varje tomt får fastighetsägaren själv avgöra. En fråga uppkom om hur djupt ledningar läggs, varvid nämndes att det blir mellan 60–75 cm för att förhindra brott vid plöjning. Fastighetsägaren är ansvarig för ledningar på sin tomt. Markering för elkabel och telefonledning ska sättas ut innan grävning för fiber görs.

(8) Övriga frågor. En fråga ställdes om avgift på nätet kan komma att höjas av de nya nätägarna. Någon sådan avgift för oss kunder finns inte, en erlagd anslutningsavgift är allt som krävs. Det blir tjänsteoperatörerna som betalar en avgift till Zitius (kommunikations-operatör) för att finnas där. Den som äger nätet får en näthyra av Zitius. Abonnemang på olika tjänster väljer kund via Zitius’ tjänsteportal Qmarket.

En annan fråga löd: Vad händer om medlemmar hoppar av och vi blir färre? Når vi inte upp till 250 fastboende som vi angett i vår bidragsansökan minskas bidraget procentuellt, vilket innebär att anslutningsavgiften blir högre. [Per blev svaret skyldig av tillfällig minnesglugg, men den är så central att den noteras i protokollet.]

 

Bilaga till medlemsmöte 30 augusti 2016

Föreningen hade inbjudit Anders Johansson som inledningstalare och mötesordförande. Han är ordförande i Fiber Sunnemo som i december 2015 invigde sitt fibernätverk. Han presen-terade gången för bygget och en hel del annat kring fiber med visade bilder på en stor skärm.

De startade sitt byggande innan beslut om Jordbruksverkets bredbandsstöd och de hamnade

i en skarv där regler ändrades. Sunnemos tätbebyggda del var inte kvalificerat för glesbygds-programmet, men ytterområdena är glesbygd. Som entreprenör anlitades Relacom som de var mycket nöjda med. De skötte allt under byggandet som ändade med ett slutmöte. Det färdiga nätet såldes till Skanova. Kommunikationsoperatören Zitius byggde all aktiv utrustning i nätet. Via deras Qmarket kan alla tjänster beställas såsom bredband, telefoni, teve etc. De har avtal med i stort sett alla tjänsteleverantörer, Telia, Tele2, Viasat med flera. Föreningen stred med Zitius angående en strömbackup i stationen som klarar fyra timmars strömavbrott med en UPS (uninterruptible power supply).

De flesta tjänsteleverantörer kräver bredbandsabonnemang för att kunna använda ip-telefoni. Han nämnde AllTele som hans mor använder sig av, så hon ringer för 75 kr i månaden vilket räcker för hennes behov. Alla abonnemangsformer syns inte på Qmarket, men direktkontakt med leverantör upplyser om alla alternativ. Så sök information själv uppmanade han.

En attitydförändring hos husköpare har skett, det första en köpare frågar efter är om fiber finns. Mäklare är positiva till fiber, i Sunnemo blir det avdrag på priset om inte fiber finns.

Kort fakta om fiber finns på Bredbandsforum.

«Fibern funkar inte!». Problem kan handla om utrustning och kapacitet hos router.

Blir tevebilden pixlig genom trådlös överföring är det bättre att ansluta med kabel. Ring inte styrelsen och klaga, kontakta abonnemangens tjänsteoperatör och om inte det hjälper Zitius. Webbadress till Fiber Sunnemo: www.sunnemo.lokalfiber.se.

Anförandet var mycket intressant och uppskattades av församlingen.

 

-------

 

 

ENGLISH. This optical fiber association project is aimed to connect all houses within the area around the lakes Grängen, Svinsjön, Hamratjärn, Mossbergsjön and Busjön.

The more households that apply, the lower the connection fee. When we reach the number

of 250 permanent living households, we get a government and EU grant of 50 percent.

The connection fee is set to 13'000 SEK. Houses that apply after October 31st 2016, will have

a higher connection fee. To apply for membership in this fiber association project please see Document page or contact us.

 

FIBER VÄSTANBERG-BASTERUD EKONOMISK FÖRENING

Contact, Ulla-Britt Johansson

Phone, 0563 30196

E-mail, loyd.johansson@mail.com